Samen maken we

er een

mooie school van

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Onderwijs

Groepen op school
Op De Sprenge Emst werken wij met vier combinatiegroepen. Een groep 1-2, een groep 3-4, een groep 5-6 en een groep 7-8.

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Veilig en fijn klimaat
Een veilig en fijn klimaat zien wij als basis om tot leren te komen. Onze school is een KickFit! school. De inzet van KickFit! helpt ons om verder te werken aan een sociaal veilig klimaat. De manier waarop wij hier aan werken en de inzet van dit programma wordt elders op deze site verder toegelicht.

Begrijpend en Technisch lezen
Leesplezier en leesbeleving staan in onze school centraal bij de ontwikkeling technisch- en begrijpend lezen. We gaan op De Sprenge Emst uit van een doorgaande leeslijn van de onderbouw tot en met groep 8.

In groep 1-2, waar de ontluikende geletterdheid plaats vindt, maken wij naast de thema’s uit de methode ‘Kleuteruniversiteit’ gebruik van diverse ontwikkelingsmaterialen. In groep 3 maken wij gebruik van de methode ‘Veilig leren lezen’ voor aanvankelijk lezen. Vanaf groep 4 worden met de methode ‘Atlantis’ de vakgebieden technisch en begrijpend lezen volledig gedifferentieerd aangeboden.

Na de start van de dag, de inloop, staat het werken aan de leesvaardigheid schoolbreed op het rooster.

Een gerichte samenwerking met de bibliotheek Noord-Veluwe is tevens voor ons erg belangrijk en krijgt een mooie plek binnen onze school. Onze school beschikt over een schoolbieb die meerdere keren per jaar wordt aangevuld door de bibliotheek. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid om de nieuwste boeken te lezen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar meerdere gastlessen of bezoekjes die zijn georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek.

Spelling en Taal
Sinds dit schooljaar werken wij met de methode ‘Staal’ in de groepen 3 t/m 8. Binnen deze methode wordt grammatica en spelling gecombineerd aangeboden. Er wordt gewerkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en een dagelijkse dictee zijn hierbij de uitgangspunten van een passende aanpak. Staal laat leerlingen taal ervaren met verrassende thema’s, teksten en bronnen die uit het echte leven komen.

Rekenvaardigheid
In groep 1 t/m 4 wordt er gewerkt vanuit de methodiek van ‘Met Sprongen Vooruit’. Binnen deze aanpak worden de leerlijnen spelenderwijs en met aantrekkelijk materiaal aangeboden.

Vanaf groep 4 werken wij met de methode ‘Getal en Ruimte Junior’. Op deze manier staat er een gefundeerd aanbod voor de groepen 3 t/m 8. Hiermee is rekening gehouden met een doorgaande lijn richting het VO.

Onderbouw
In onze groep 1-2 is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in materialen om zo een aantrekkelijk en uitdagend aanbod te verzorgen. Met hulp van de methodieken ‘Kleuteruniversiteit’ en ‘Mijn Kleutergroep’ werken wij richting een zogenaamd beredeneerd aanbod.

Afspraken en werkwijzen worden geborgd in een ‘kleutergids’ en ons 'kwaliteitshandboek'.

Wereldverkennende/Zaakvakken
We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende onderwerpen over de wereld om ons heen. Eerst dicht bij huis en op latere leeftijd willen we ‘over de grenzen’ kijken.
In de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van de methode ‘de Zaken van Zwijsen’. Geschiedenis, Natuur en Aardrijkskunde worden middels deze manier in een doorgaande lijn aangeboden. Onze leerkrachten kiezen er vanuit deze methode geregeld voor om de leerstof middels een project, of thematisch aan te bieden. Dit zorgt voor een divers aanbod dat versterkt wordt door te werken met uitdagend lees- en beeldmateriaal.

ICT
ICT wordt op onze school onder andere ingezet als aanvulling op de kernvakken van het basisprogramma. Voor de vakgebieden lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen hebben wij oefenprogramma’s beschikbaar die zowel op school als thuis te gebruiken zijn. Hiervoor hebben alle leerlingen toegang tot de online omgeving van ‘MOO’. Vanaf groep 5 krijgen alle leerlingen een eigen ‘Office 365’ account waarmee ze op school en thuis kunnen werken.
Alle groepen hebben de beschikking tot een digitaal schoolbord. In onze groepen wordt er gewerkt met touchtablets en Ipad’s om de ontwikkeling van de zogenaamde digitale geletterdheid te versterken.
Afspraken en werkwijzen worden geborgd in een kwaliteitskaart ‘ICT’ en ons 'kwaliteitshandboek'.

Cultuur
Cultuureducatie betreft de ontwikkeling van de leerlingen m.b.t. de kunstzinnige ontwikkeling. In onze groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met aantrekkelijk en uitdagend creatief materiaal. Op onze school werken we vanuit meerdere disciplines. Voorbeelden hiervan zijn muziek, drama, expressie en cultureel erfgoed. Naast dit aanbod wordt er, in samenwerking met ‘Cultuurplein Noord Veluwe’ gewerkt vanuit een doorgaande leerlijn. Onderdelen hiervan zijn diverse buitenschoolse activiteiten, voorstellingen en workshops. Veel projecten en lessen worden groepsdoorbroken aangeboden.

Engels
Wij geven Engels vanaf groep 1. Hiervoor maken wij gebruik van de methode ‘Groove Me’. Hiermee wordt op een eigentijdse methode gebruik gemaakt van muziek om kinderen kennis te laten maken met deze taal. Met het team volgen wij de schoolplan periode 2019-2023 scholing om onze didactische vaardigheden hierin te versterken.

Burgerschap
Onder ‘Actief Burgerschap’ wordt verstaan: Het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten de school. Dit houdt onder andere in dat we kinderen op een positieve manier actief leren deelnemen aan de samenleving en maatschappij. Dit onderdeel wordt niet als ‘vak’ gegeven maar zien wij als een taak van onze school. De manier waarop wij dit invullen is beschreven en gebord in het beleidsdocument ‘Actief burgerschap Sprenge Emst’.

Bewegingsonderwijs
Lichamelijke ontwikkeling is heel belangrijk. Kinderen maken immers ook daarin een geweldige ontwikkeling door. In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Dit vindt plaats in het speellokaal, in de klas of buiten op het plein. Vanaf groep 3 hebben onze kinderen twee keer per week gymles. De gymzaal van onze school wordt verzorgd in de gymzaal van de Hezebrink. De gymlessen gegeven door leerkrachten die bevoegd zijn deze lessen te verzorgen. Daarnaast is er twee uur per week een vakleerkracht werkzaam op onze school.

Schoolzwemmen
Naast gym hebben de leerlingen van groep 5 en 6 nog één uur per twee weken op donderdagmiddag schoolzwemmen in de Koekoek te Vaassen. Zij gaan naar het zwembad met de bus. Het zwemmen kost ongeveer € 3,- per keer. Kinderen die niet mee zwemmen, blijven in principe op school en worden daar opgevangen door een van de collega’s. De dagen waarop uw kind zwemt staan op de jaarkalender.

Extra ondersteuning
Voor de extra ondersteuning is op alle dagen een onderwijsassistent inzetbaar. De focus ligt bij haar werkzaamheden op kinderen en kleine groepen kinderen die extra ondersteuning behoeven. De inzet van deze onderwijsassistent wordt meermaals per jaar geëvalueerd. 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.