Samen maken we

er een

mooie school van

Maak

kennis met

onze school

Onderwijs

Organisatie van de lessen
Wanneer kinderen leren is de instructie van de leerkracht van groot belang. Op onze school werken alle leerkrachten volgens hetzelfde model; het zgn. directe instructie model (DIM). Dit model helpt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door concrete handreikingen te geven op het gebied van instructie, leertijd, klassenmanagement, zelfstandig werken en samenwerken op teamniveau. Iedere les start met een instructie die de volgende opbouw heeft: *terugblik (voorkennis ophalen); *presentatie (doel en overzicht van de les noemen, onderwijs in kleine stappen, voorbeelden geven, samenvatten); * inoefening met de groep (vragen stellen, feedback geven, zorg voor betrokkenheid van alle kinderen, zorg voor succeservaringen); *verwerking (kinderen gaan aan de slag: individueel of in een groepje); *terugkoppeling (het werk wordt nagekeken, besproken, geëvalueerd). In dit model werken wij een vast programma af, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele leerling. Alle kinderen krijgen de basisleerstof. Kinderen die de aangeboden leerstof moeilijk vinden krijgen vermindering van de reguliere stof. Daarnaast zullen zij herhalingsstof aangeboden krijgen. Kinderen die de basisleerstof snel doorlopen gaan verder met verrijkingsstof. Dat is leerstof die meer uitdaging biedt dan de basisstof. Dit model wordt in alle groepen en bij zoveel mogelijk vakken toegepast.

Activiteiten in de kleutergroepen
In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor een evenwichtige schooltijd. Dit betekent dat de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen goed volgen en deze stimuleren door passende materialen en opdrachten aan te bieden. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. Op deze manier ontwikkelt de kleuter zich als het ware zelf. Hij leert vaardigheden zoals knippen, plakken bouwen enz., maar hij leert ook kijken, luisteren en vertellen. Ook wordt er aandacht geschonken aan dans en muziek en kunnen ze heerlijk bewegen in het speellokaal of buiten. De juf, een belangrijk persoon in de wereld van de kleuter, biedt veiligheid. Zij geeft de kleuter ruimte om te wennen en schenkt aandacht aan de gebruiken binnen de groep en regelmaat.

Deze ontwikkeling gaat in groep 2 door, maar de juf stuurt de ontwikkeling van de van nature nieuwsgierige kleuter nu meer. De meeste onderdelen komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema bijvoorbeeld, ‘winkel’ of ‘kunst’. In de dagelijkse praktijk lopen de leer- en vormingsgebieden door elkaar heen. Wie speelt in de huishoek is ook bezig met taalontwikkeling. Wie speelt met een bijvoorbeeld een Lotto, leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Spelenderwijs komen ze dus in aanraking met veel nieuwe begrippen. Er wordt rekening gehouden met het verschil in tempo, aanleg en belangstelling van de verschillende kleuters om te komen tot een soepele overgang van spelend leren naar het meer gericht leren binnen groep 3. Ook de gehanteerde methoden in groep 3 zijn kindgericht en houden rekening met verschillen. Veel vakgebieden lopen net als in de kleuterperiode nog door elkaar. Het belang van een goede basis voor de jongste leerlingen heeft bij ons een hoge prioriteit.

Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen)
In ons schoolplan 2015-2019 hebben we gekozen voor het versterken van de basisvaardigheden. In het eerste jaar steken we vooral in op lezen. Later komt ook taal en rekenen daarbij. We kijken dan naar resultaten, maar ook naar motivatie: als kinderen iets leuk vinden dan leren ze makkelijker en meer! We willen dat onze leerlingen “taalvaardig” worden: ze moeten zowel schriftelijk als mondeling de Nederlandse taal goed kunnen gebruiken. De huidige taalmethoden zijn niet te vergelijken met de methoden, die voorheen gebruikt werden. Het is veelomvattender geworden. In het verleden werd grotendeels aandacht besteed aan het foutloos schrijven, de spelling. Nu is spelling één van de vele taalonderdelen. Goed kunnen luisteren, goed leren praten, meningen vormen zijn onderdelen die een belangrijke rol innemen.

Lezen
Omdat goed leren lezen zoals eerder al gemeld, heel belangrijk is voor alle kinderen hebben we gekozen voor methoden waar de leesvormen gestructureerd worden aangeboden. In groep 1-2 waar de ontluikende geletterdheid plaats vindt maken wij gebruik van diverse ontwikkelingsmaterialen. In groep 3 maken wij gebruik van een methode voor aanvankelijk lezen. Dit is de term die het proces aangeeft waarin het kind leert lezen. Vanaf groep 4 maken we gebruik van een voortgezet technisch lezenmethode. Deze sluit naadloos aan bij het aanvankelijk lezen uit groep 3 en legt de nadruk op het vlot verklanken van woorden en zinnen. Leesbegrip en leesmotivatie staan hiertbij centraal. Daarnaast maken we gebruik van duo-lezen en tutor-lezen. Duo-lezen wil zeggen dat 2 leerlingen van een gelijk leesniveau met elkaar lezen.

Tutor-lezen houdt in dat 2 leerlingen van een verschillend niveau met elkaar lezen. Een lezer met een hoger AVI-niveau (tutor), begeleidt dan een leerling met een lager AVI-niveau (tutee). De leerlingen kunnen zowel tutor zijn als tutee. Op deze wijze werken de kinderen tevens aan hun sociale vaardigheden. Vanaf groep 3 besteden wij methodisch aandacht aan begrijpendlezen. Hierbij oefenen de kinderen om inzicht te verkrijgen in de verbanden tussen woorden en zinnen in geschreven taal en deze te begrijpen. We zien op De Sprenge een doorgaande leeslijn van de onderbouw tot en met groep 8. Hierbij moet u niet alleen denken aan het aanleren van de techniek van het lezen en het verkrijgen van begrip, maar ook bijvoorbeeld aan boekpromotie en leesmotivatie

Rekenen
We spreken binnen de basisschool over rekenen & wiskunde en over realistisch rekenen. Hiermee wordt bedoeld, dat de kinderen rekenen door het oplossen van praktische vraagstukjes die ze in het dagelijks leven tegenkomen. In het huidige rekenonderwijs worden er o.a. tabellen en grafieken aangeboden en leren de leerlingen verschillende oplossingsstrategieën te gebruiken. We besteden nadrukkelijk meer tijd dan voorheen aan het rekenonderwijs. Oefenen en uit het hoofd leren van tafels zijn ook onderdeel van ons rekenonderwijs. Het blijkt dat dit betere resultaten oplevert en daar streven we vooral naar.

Wereldverkennende vakken
We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende onderwerpen over de wereld om ons heen. Eerst dicht bij huis en op latere leeftijd willen we ‘over de grenzen’ kijken. Van de supermarkt in het dorp naar de markt van Algiers. Via het vak geschiedenis kunnen we kijken hoe het winkelen vroeger gebeurde en via het vak natuur kunnen we bijvoorbeeld het thema ‘voedsel’ onder de loep nemen. Ook het zelfstandig opzoeken van informatie wordt veelal in relatie gebracht met deze onderwerpen. Door gebruik te maken van moderne technologieën kunnen de leerlingen ook informatie vinden via Kennisnet als onderdeel van het internet. Daarnaast maken we natuurlijk gebruik van methoden en school-tv.

Bewegingsonderwijs
Lichamelijke ontwikkeling is heel belangrijk. Kinderen maken immers ook daarin een geweldige ontwikkeling mee. In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Dit vindt plaats in het speellokaal, in de klas of buiten op het plein. Vanaf groep 3 hebben de kinderen 2 keer per week gymles. De gymzaal van onze school is in de Hezebrink op loopafstand. Onze gymconsulent geeft het team adviezen om de lessen nog attractiever te maken. Geregeld  geven zij de kinderen les tijdens de gymuren.

Schoolzwemmen
Daarnaast hebben de leerlingen van groep 5 en 6 nog 1 uur per twee weken op donderdagochtend schoolzwemmen in de Koekoek te Vaassen. Zij gaan naar het zwembad met de bus. Ze vertrekken om 09.00 uur van school en zijn om ongeveer 11:00 uur weer terug.

Het zwemmen kost € 2,50 per keer. Ouders zijn welkom om te komen kijken in het zwembad. Als uw kind niet mee kan zwemmen, wilt u dan een briefje meegeven of even bellen. Kinderen die niet mee zwemmen, blijven in principe op school en worden daar opgevangen door een van de collega’s. De dagen waarop uw kind zwemt staan op de kalender. De andere week is er gymnastiek.

Cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs is een verzamelterm voor onderwijs in kunst, erfgoed en media.
Kunsteducatie gaat over de verschillende kunstdisciplines, zoals muziek, dans, theater en beeldende kunst. Kinderen leren er naar te kijken, luisteren en zelf actief meedoen. 
Erfgoed educatie gaat over de betekenis en invloed van cultureel erfgoed, zoals monumenten archiologische vondsten, tradities en gebruiken. Media-educatie of mediawijsheid houdt zich bezig met het nadenken over media; wat doen media met kinderen en hoe kunnen kinderen media gebruiken.
Doordat cultuuronderwijs zo divers is, kent het verschillende leerdoelen. Kinderen ontwikkelen hun creativiteit, ze leren hun eigen cultuur begrijpen, ze leren met beeld en geluid te werken, verhalen te vertellen en er mee om te gaan.
Veel projecten worden groepsdoorbrekend aangeboden: met kinderen van verschillende leeftijden. Ook worden er regelmatig voorstellingen gegeven voor medeleerlingen en/of ouders.
Vanuit ons budget voor kunstzinnige vorming worden regelmatig workshops op school georganiseerd of bezoeken we een voorstelling.

Sporttoernooien
Enkele plaatselijke verenigingen organiseren sporttoernooien. We staan daar positief tegenover en stimuleren de kinderen om eraan deel te nemen. Er worden ouders benaderd om de begeleiding hiervan te verzorgen. Dit zorgt er voor dat de leerkrachten zich met name kunnen richten op hun primaire taak; lesgeven. De deelname aan dit soort toernooien is gratis.

Schoolreizen
Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen uit groep 1 tot en met 7 op schoolreis. Groep 8 gaat 3 dagen op kamp. Hierin proberen wij zoveel mogelijk een balans te vinden tussen ontspanning en educatie.

Expressie/creatieve vaardigheden
Naast de leervakken besteden we ook aandacht aan de creatieve vakken. Wij vinden dat dit niet mag ontbreken in de opvoeding van kinderen. In de onderbouw zijn tekenen, muziek, handvaardigheid, dans en drama verweven binnen het programma. In de andere bouwen worden ze als vak, al dan niet geintegreerd aangeboden. Ook hier wordt er gestreefd naar een geleidelijke opbouw. Bij deze lesonderdelen spelen ouders regelmatig een actieve rol. Vanuit ons budget voor kunstzinnige vorming worden regelmatig workshops op school georganiseerd of bezoeken we een voorstelling.

Computervaardigheden
De positie van de computer binnen het onderwijs wordt steeds belangrijker. We zijn zelf ook enthousiast over de meerwaarde van dit leermiddel. Elke groep heeft de beschikking over computers. Deze hebben een vaste plaats gekregen binnen onze dagelijkse onderwijspraktijk. De leerlingen gebruiken de computer om leerstof te oefenen en toetsen op het gebied van taal, rekenen, lezen, spelling en aardrijkskunde te maken. Daarnaast wordt de computer gebruikt voor het verzamelen van informatie voor werkstukken e.d. via internet. Voor het gebruik van internet gebruiken we een internet-protocol. Hierin staan de spelregels, die we hanteren bij het gebruik van internet. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kinderen leren verantwoord om te gaan met deze informatiebron.

Internet en sociale media
Op onze school mogen kinderen gebruik maken van internet. Ze gebruiken het internet als bron voor educatieve doeleinden. Om de scholen, leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale media, heeft Proo een protocol vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol is dat gebruikers respect voor elkaar en voor de school hebben en iedereen in zijn waarde laten. In het protocol is onder meer afgesproken dat leerlingen en medewerkers tijdens de les alleen actief zijn op de sociale media, als de schoolleiding daar toestemming voor geeft. Er wordt geen vertrouwelijke informatie van anderen gedeeld. Alleen met toestemming is het toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op sociale media te zetten. Het is medewerkers niet toegestaan ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. In het protocol staan de richtlijnen precies omschreven. Het protocol Internet en Social Media is te vinden op de website www.stichtingproo.nl

Huiswerk
We willen de schooldag voor de kinderen in principe niet extra verlengen. Ze hebben de leeftijd waarop beweging en ontspanning heel belangrijk zijn. Bij huiswerk gaat het ons vooral om kinderen te laten wennen aan het maken en leren van huiswerk. Kinderen, die gewend zijn regelmatig huiswerk te maken, vinden gemakkelijker hun draai binnen het voortgezet onderwijs. Het is fijn als u het huiswerk leren/maken begeleidt. Huiswerk komt vanaf groep 4 voor. U moet hierbij denken aan het leren van een rij woorden of de tafels. In de hogere groepen wordt meestal voor de wereld oriënterende vakken huiswerk gegeven. Het betreft geen grote hoeveelheden, want uit oogpunt van leerstof is huiswerk niet noodzakelijk. In overleg met de ouders krijgen sommige kinderen die extra ondersteuning behoeven ook wat huiswerk mee.
 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.