Welkom op

onze school

Visie en missie

Algemeen
De Sprenge is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Kenmerken zijn in het algemeen:

- Pluriformiteit, dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende godsdienstige en  levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. 
- Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in de openbare school de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen wordt gegarandeerd. 
- Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging. 
Godsdienst- en vormingsonderwijs: de openbare school geeft, indien mogelijk, gelegenheid voor het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.  

Ieder kind mag er zijn
Er wordt op onze school veel aandacht aan het ‘samen beleven’ besteed. We ontwikkelen activiteiten, die we met de hele school uit kunnen voeren. Ieder kind mag er zijn. De kleinschaligheid van onze locatie biedt veiligheid en rust.

Missie
Op de Sprenge werken leerkrachten en ouders samen aan passend onderwijs voor alle kinderen. De basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en sociale ontwikkeling staan centraal. Zo is leren een sociaal gebeuren: we leren met elkaar en van elkaar.

Visie
- De kinderen krijgen veel leerstof aangeboden.
- De leerkrachten geven de kinderen vertrouwen en belonen veel.
- Voor kinderen die zorg behoeven is er extra aandacht.

De locatie Emst heeft ongeveer 90 leerlingen. Er zijn 4 groepen. De leerkrachten van deze groepen hebben regelmatig onderling overleg en stemmen de organisatie en het onderwijs zoveel mogelijk op elkaar af. We proberen hiermee te voorkomen, dat er stagnatie optreedt in de ontwikkeling van het kind. 

Opvoeding Onderwijs Samenleving
We hanteren onderwijskundig de landelijk vastgestelde kerndoelen. Dat zijn de eisen die de overheid stelt aan de verschillende schoolvakken. Onze school houdt zich echter niet alleen bezig met onderwijs. Opvoeding, naast die van ouders, speelt duidelijk een rol binnen de school. We praten dan o.a. over normen en waarden, leren samenwerken en eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen. De school is dus een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Het klimaat van de school
De sfeer op school is veilig en vertrouwd. We zijn alert op discriminatie, geweld en pesten en werken aan het voorkomen daarvan. En als het toch een keer de kop opsteekt, grijpen we in. Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er afspraken en regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk geven we duidelijk aan wat we niet prettig vinden. Liever steken we energie in het belonen van goed gedrag.

Schoolregels
Een school gedijt het best, wanneer iedereen op de hoogte is van een aantal spelregels. We willen dat de kinderen met plezier onze school bezoeken. Alle kinderen hebben rechten en plichten en daarom zullen er regels moeten worden gemaakt. Deze regels zijn ‘kindvriendelijk’ en positief beschreven. Je mag niet rennen in de gang wordt: de gang is een wandelgebied. Kinderen, die zich niet aan de regels houden, worden daarop aangesproken.

Groepering
Afhankelijk van de instroom van leerlingen worden de kinderen in jaargroepen of in  combinatiegroepen geplaatst. Dit kan betekenen dat uw kind niet altijd in dezelfde groepssamenstelling blijft. De groepsgrootte verschilt per jaar, maar we proberen de klassen zo klein mogelijk te houden qua leerlingenaantal, waarbij gestreefd wordt naar maximaal twee leerkrachten per groep. De gemiddelde groepsgrootte is 28 leerlingen. Het onderwijs aan de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 krijgt bij ons extra aandacht. Hier wordt immers de basis gelegd, vandaar dat de leerkrachten van deze groepen indien mogelijk extra ondersteuning krijgen. 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!