Verlofaanvraag

Verlof aanvragen?
We hebben in Nederland te maken met de Leerplichtwet. Bijzonder verlof kan dus niet geregeld worden met de leerkracht. U kunt voor een aanvraag contact opnemen met Menno van de Vlekkert.

In de leerplichtwet staat beschreven onder welke omstandigheden extra verlof kan worden toegekend. 

1. Vakantieverlof (artikel 11 onder f)
Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd.

Vakantie verlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar);
Een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
De directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.

Dit verlof:
Mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 11 onder g van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a) Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b) Verhuizing maximaal 1 schooldag;
c) Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad:
a. In Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag b. In het buitenland maximaal 5 schooldagen.;
c) Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad maximaal 10 schooldagen;
d) Overlijden van bloed- of aanverwanten:
in de 1e graad maximaal 4 schooldagen;
in de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
in de 3e of 4e graad maximaal 1schooldag;
e) Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 schooldag.
f) Andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden.

3. Andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof, in het kader van andere gewichtige omstandigheden, op grond van artikel 14, lid 3 c.q. artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969, voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient bij de Consulent leerplicht / RMC Apeldoorn te worden aangevraagd.

Opmerking:

Voor de interpretatie van het in artikel 14 genoemde begrip andere gewichtige omstandigheden kan aansluiting worden gezocht bij de gevallen waarin, bij de CAO’s van werknemers, buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegestaan. Te denken valt aan: familie omstandigheden of medische of sociale indicaties.
Het dient hierbij te gaan om uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden, waarbij door de regeling is aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die buiten de wil en invloed van de ouders of de leerling liggen.

4. Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, als het gaat om aanvraag vakantieverlof en verlof vanwege gewichtige omstandigheden van < 10 schooldagen. Of bij de consulent leerplicht / RMC Apeldoorn als het gaat om een aanvraag verlof vanwege gewichtige omstandigheden > 10 schooldagen.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!